A A A
SmodBIP

Rekrutacja

03.09.2022

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Stanowisko: STRAŻNIK – PRACOWNIK OCHRONY
Wymiar etatu: 1
Wymagania:
 • wykształcenie co najmniej średnie branżowe lub średnie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych i pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczące się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak orzeczonego zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej dwuletni staż pracy;
 • ukończony kurs ochrony osób i mienia;
 • ukończony kurs samoobrony lub uprawianie sportu o tym charakterze;
 • znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej;
 • znajomość środków łączności i urządzeń monitoringu;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki i resocjalizacji;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność;
 • sprawność fizyczna;
 • kultura osobista;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w służbach mundurowych; Zakres obowiązków:
 • nadzorowanie nieletnich oraz kontrolowanie ich zachowań;
 • przeprowadzanie, przewożenie oraz konwojowanie nieletnich;
 • sprawdzanie dokumentów oraz tożsamości osób uprawnionych do wejścia na teren schroniska i wyjścia z terenu schroniska;
 • deponowanie przedmiotów, których nie można posiadać w schronisku;
 • kontrolowanie pojazdów wjeżdżających na teren schroniska i wyjeżdżających z terenu schroniska oraz ładunków tych pojazdów;
 • wykonywanie poleceń dyrektora schroniska albo zastępującego go pracownika pedagogicznego w zakresie używania wobec nieletnich środków przymusu bezpośredniego;
 • sprawdzanie i stosowanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji i łączności;
 • w zakresie wykonywanych obowiązków zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w schronisku;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • podejmowanie czynności zapobiegawczych;
 • udzielanie pomocy innym pracownikom w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego;
 • informowanie przełożonego o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i wykonywanie jego poleceń;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach;
 • współpraca ze wszystkimi pracownikami schroniska; Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata o braku ciążącego na nim wyroku skazującego za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,
 • oświadczenie, iż w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – załącznik nr 4, Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
  Dominów 81C
  20-388 Dominów
  Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko – Strażnik".
  Nabór trwa do dnia 09.09.2022 roku.
  Stanisław Cur
  Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

  Załączniki:
  https://dominow.sdn.gov.pl/v2/2022/zalacznik%20nr1%20-%20kwestionariusz%20osobowy%20dla%20kandydata.docx
  https://dominow.sdn.gov.pl/v2/2022/zalacznik%20nr2%20-%20oswiadczenie.docx
  https://dominow.sdn.gov.pl/v2/2022/zalacznik%20nr3%20-%20oswiadczenie.docx
  https://dominow.sdn.gov.pl/v2/2022/zalacznik%20nr4%20-%20oswiadczenie.docx

  Opublikował: Aministrator MZ
  Publikacja dnia: 03.09.2022

  Dokument oglądany razy: 1353
  « inne aktualności