Stanowisko: NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Wymiar etatu: 7/18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu

Wymagania:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
 • spełnienia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego),
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,  troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
 • służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,
 • pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów,
 • inne prace zlecone przez dyrektora,
 • zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata – załącznik nr 2,

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel geografii”.
Nabór trwa do dnia 21.08.2023 roku.

Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie