Historia

 Dominów graniczy z miastem Lublin od strony południowej. Według rejestru podymnego, powiatu lubelskiego z 1531 r., Dominów i Ćmiłów, należały do szlachty zagrodowej, z tego też okresu pochodzi pierwsze wzmianki o młynie na Czerniejówce. Dominów wraz z Wilczopolem w 1653 r., znajdował się w rękach sędziego Stanisława Skorkowskiego. Następne informacje pochodzą z 1770 r., gdy to Dominów, Abramowice, Głusk, Wilczopole były w posiadaniu braci, Stefana i Aleksandra Gałęzowskich, a przed nimi rodu Głuskich. W 1828 r., Wincenty Gałęzowski, sprzedał dobra rodzinie Grabowskich. Maria – współwłaścicielka dóbr, po zamążpójściu za Jana Strojnowskiego, doprowadziła w 1885 r. do wydzielenia Dominowa z dóbr, oraz budowy nowego eklektycznego dworu i bramy wjazdowej do folwarku o historycznej architekturze. Rodzina Strojnowskich, założyła także niewielki ogród spacerowo – użytkowy, rozbudowany w 1906 r. przez Wilhelma Hessa, i w 1911r. przez Ludomira Kłobskiego. W latach 1928 – 29, z majątku wydzielono 264 ha gruntów, na których powstały trzy kolonie, pozostałą część wraz z dworem, nabył Kazimierz Ślaski

           W 1944 r. o reformie rolnej, na mocy dekretu PKWN majątek został przejęty przez Skarb Państwa. W 1954 roku powstaje Schronisko dla Nieletnich a w 1962 r., obok istniejącej placówki powstaje Zakład Poprawczy, który został zlikwidowany w 1997 roku. Schronisko dla nieletnich w 2000 roku otrzymuje status schroniska interwencyjnego.

           Jeszcze w 1960r. istniał stary dwór, oraz gazon z podjazdem i fragment parku na tle dworu. Przebudowa, jaką przeprowadzono w latach 1962 – 1970, doprowadziła do niemal całkowitego zatarcia pierwotnego kształtu budynku i jego walorów zabytkowych.

Dwór Marii i Jana  Strojnowskich przed przebudową (1962-70).

Zabudowania dawnego folwarku dworskiego (1962-70).


Na terenie parku zachowało się kilka drzew – pomników przyrody: klon pospolity, wierzba, szpaler grabowy, oraz hodowlane stawy rybne. W Dominowie znajduje się jedyna na tym terenie kapliczka słupowa. Obecnie zespół folwarku dworskiego użytkowany jest przez szkołę jeździecką.

Zabudowania folwarku dworskiego- wieża ciśnień ( 2010).

Zabudowania folwarku dworskiego- wieża ciśnień (2010).

Zabudowania folwarku dworskiego- wieża ciśnień (2010)

Zdjęcia : http://www.dwory.cal.pl/

Pierwotnie schronisko dla nieletnich a później zakład poprawczy zajmował łączną powierzchnię 16 ha w tym 10 ha gruntów ornych. W skład ówczesnego zakładu poprawczego wchodziło gospodarstwo rolne, grunty orne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, chlewami, oborami i stajnią. Zatrudnieni pracownicy w gospodarstwie pomocniczym wraz z młodzieżą ze szkoły zawodowej o profilu rolniczym wykonywali wszystkie prace bieżące i sezonowe z gospodarstwie rolnym. W skład gospodarstwa wchodziły również stawy rybne.

Widok gospodarstwa pomocniczego (1965).

Apel  (1962-70).

Budynek schroniska  (1962-70).

Na terenie zakładu powstało osiedle dla pracowników – dwa bloki mieszkalne, które zostały ostatecznie uwłaszczone w 2003 roku. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego przypada na okres transformacji ustrojowej – początek lat 80 tych i 90 tych.

Dotychczas stanowisko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich zajmowali: Imbor Tadeusz, Woźniak Ryszard, Zarzyka Kazimierz, Socha Władysław, Wach Tomasz, Cur Stanisław.

            Aktualnie Schronisko dla Nieletnich w Dominowie zajmuje teren 3,6 ha, zajmuje teren 3,6 ha, są to tereny przed rozbudową: budynek główny, budynek warsztatów szkolnych, wiata gospodarcza pozostawiona do rozbiórki pod trwającą inwestycję, i dyżurka przy bramie wjazdowej.  Tereny rekreacyjne to: korty tenisowe, boisko zewnętrzne, boisko do piłki plażowej, boisko do kometki.

            Obecnie Schronisko dla Nieletnich w Dominowie jest schroniskiem interwencyjnym. Funkcjonują trzy grupy zwykłe i trzy grupy interwencyjne. Nieletni kontynuują naukę na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej. Kierunki kształcenia:

  • stolarz,
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Kierownictwo dostrzegało potrzebę dostosowania bazy schroniska do aktualnych wymogów i potrzeb placówki. Podjęto działania planistyczne i w latach 2006-2008 powstała koncepcja architektoniczna, która zyskała aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozpoczęto szeroko zakrojone inwestycje, które obejmują:

  • budowę ogrodzenia zewnętrznego dostosowanego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  • budowę nowych warsztatów szkolnych zgodnych z wymaganiami prawa oświatowego i przystosowanych do prowadzenia nauki zawodu w nowych kierunkach,
  • rewaloryzację zabytkowego budynku pałacu i dostosowaniu go dla potrzeb administracji,
  • dostosowanie skrzydła budynku głównego – szkoła dla nieletnich umieszczonych w grupach schroniska interwencyjnego,
  • budowę terenów rekreacyjnych i boisk sportowych,
  • zagospodarowanie terenu.

            W 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę, w 2011 rozstrzygnięto przetarg na inwestycje, by w sierpniu tego samego roku rozpocząć prace budowlane – budowę budynku warsztatów szkolnych. Zakończenie prac w 2013 roku.