O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie jest schroniskiem interwencyjnym  dla chłopców. . Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).


Organizacja administracyjna placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w  SdN w Dominowie przedstawia graficznie poniższy diagram.

Nadzór nad SdN w Dominowie

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).

Nadzór pedagogicznyw zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.


Informacje o szkołach w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie

Szkoła Podstawowa  w Dominowie,
Dominów 81C, 20-388 Dominów.
W ramach kształcenia praktycznego prowadzi przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie stolarz i murarz-tynkarz.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dominowie
Dominów 81C, 20-388 Dominów.
W zależności od potrzeb szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
1) Stolarz –  [752205].
2) Murarz-tynkarz – [711204] (kierunek wygaszany)                                                               
3) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – [712905]          

Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.