Dla rodziców

REGULAMIN ODWIEDZIN SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

Podstawa prawna:

 • §57.1.pkt 8) w zw. z §86 ; § 10513 pkt 3) i 4); §10519 pkt 9) i 11) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017 poz.487).
 • Art.66 § 4 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 ze zm.).
 1. W czasie pobytu w placówce wychowanek ma prawo do odwiedzin w celu utrzymywania stałych więzi z rodziną (opiekunami). Na jednakowych zasadach mogą być odwiedzani zarówno wychowankowie przebywający w schronisku zwykłym i interwencyjnym.
 2. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i inne dni świąteczne.
 3. Godziny odwiedzin: 10.00 – 13.00.
 4. Dopuszcza się odwiedziny rodziców/opiekunów prawnych w innych niż ustalone, w regulaminie dniach i godzinach po wcześniejszym ustaleniu i uzyskaniu zgody Dyrektora schroniska.
 5. Wychowankowie przebywający w izbie przejściowej  mogą być odwiedzani przez rodziców/opiekunów na ogólnych zasadach.
 6. Wychowanek może być odwiedzany również przez osoby spoza najbliższej rodziny. Zgodę na odwiedziny wydaje dyrektor schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny na podstawie uzasadnionego i zaakceptowanego przez wychowawcę – patrona podania, które zawiera dane personalne osoby odwiedzającej.
 7. Odwiedziny odbywają się w jadalni lub w innym pomieszczeniu wyznaczonym przez pracownika kadry kierowniczej.
 8. Nadzór nad odwiedzinami pełnia: dyżurujący danego dnia pracownik kadry kierowniczej oraz pracownik pedagogiczny.
 9. Odwiedzający okazują Strażnikowi dokumenty potwierdzające tożsamość. Deponują w szafkach przedmioty niedozwolone: telefony komórkowe lub inne przedmioty, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności: sprzęt łączności i urządzenia techniczne służące do rejestrowania oraz odtwarzania informacji. Obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych: należy przez to rozumieć przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie lub schronisku, w szczególności: broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe.
 10. Niedopuszczalne jest zezwolenie na odwiedziny, jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba odwiedzająca jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków bądź środków psychoaktywnych.
 11. Przedmioty dla wychowanków sprawdza Strażnik i zatrzymuje te przedmioty, na których wniesienie lub wyniesienie nie ma zezwolenia dyrektora schroniska lub innej upoważnionej przez niego osoby.
 12. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą  przekazywać  wychowankom artykuły spożywcze, książki ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, po uprzedniej kontroli.
 13. W czasie odwiedzin za zgodą Dyrektora wychowanek może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu schroniska za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur podczas odwiedzin.
 14. W czasie odwiedzin, w miarę możliwości odbywają się rozmowy informacyjne z osobami odwiedzającymi. Rozmowy prowadzone są przez pracowników pedagogicznych i kadrę kierowniczą.
 15. Po odwiedzinach Strażnik oddaje przedmioty pozostawione przez odwiedzających w depozycie.
 16. Dyrektor schroniska może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza schroniska dla nieletnich wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa schroniska bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego.
 17. Możliwe jest niedopuszczenie do odwiedzin, bądź ich przerwanie w przypadku:
  1. naruszenia ustalonego porządku w schronisku przez odwiedzających,
  1. agresywnego zachowania osób odwiedzających,
  1. przebywania osób odwiedzających pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  1. zachowania osób odwiedzających stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska,
 18. Decyzję o odmowie odwiedzin podejmuje Dyrektor lub inny pracownik kadry kierowniczej. Z faktu odmowy odwiedzin sporządzona zostaje notatka służbowa, którą przekazuje się Dyrektorowi schroniska.
 19. W przypadku stwierdzenia próby wniesienia na teren schroniska – przez osoby odwiedzające przedmiotów niedozwolonych lub niebezpiecznych,  Dyrektor schroniska może nie dopuścić do odwiedzin i powiadomić sąd lub inny organ w dyspozycji, którego pozostaje nieletni o przyczynach decyzji.
 20. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom Dyrektora lub innych upoważnionych pracowników schroniska.
 21. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor schroniska lub upoważniony pracownik kadry kierowniczej.

Instrukcja w sprawie dostarczania paczek nieletnim przebywającym w schronisku.

Nieletni przebywający w SdN mają prawo otrzymywać paczki z książkami, odzieżą i żywnością po spełnieniu następujących warunków:

Prasę i książki przekazuje się wychowawcy – pracownikowi ochrony, który po przejrzeniu (sprawdzeniu) przekazuje nieletniemu. Odzież przekazuje się do depozytu odzieżowego.

Wszelkie artykuły żywnościowe mają mieć aktualną przydatność do spożycia (widoczne daty na opakowaniach). Artykuły łatwo psujące się mogą być dostarczane w ilości umożliwiającej spożycie w dniu dostarczenia, (jeśli nie zostaną spożyte – muszą zostać usunięte – zniszczone).

Zakaz wnoszenia – przesyłania na teren schroniska wszelkich środków psychoaktywnych, narzędzi lub innych przedmiotów mogących być uznane, jako niebezpieczne jak: noże, sztućce i inne ostre przedmioty.

Wyroby tytoniowe wyjątkowo mogą otrzymywać nieletni, którzy ukończyli osiemnaście lat i zgodnie z regulaminem korzystają z palarni SdN w Dominowie.

Opakowania artykułów żywnościowych powinny być solidne, ale umożliwiające wzrokową kontrolę zawartości. Produkty w opakowaniach z metalu (konserwy) mogą być przekazane tylko wychowawcy nieletniego, który sprawuje nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i później usunięciem opakowań.

Paczki do wychowanków są ewidencjonowane i przekazywane za potwierdzeniem odbioru. Kontrola zawartości paczki dokonywana jest w obecności wychowanka i dokumentowana w arkuszu. Nieletni potwierdza odebranie zawartości paczki zgodnie z arkuszem. Dokumentacja dostarczania paczek przechowywana jest na posterunku nr 1.

PRZEKAZY PIENIĘŻNE

Nieletni przebywający w SdN mają prawo otrzymywać przekazy pieniężne.

Przekaz jest przyjmowany i ewidencjonowany w sekretariacie schroniska. Wychowanek pisze podanie o wypłatę przekazu do dyrektora schroniska. Po zatwierdzeniu wypłaty środków dokonuje pracownik księgowości schroniska za pokwitowaniem. Wychowanek przekazuje kwotę do depozytu i może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.

Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych wychowanków umieszczonych w Schroniska dla Nieletnich w Dominowie odnośnie ochrony danych osobowych

Ważne informacje ogólne o funkcjonowaniu placówki:

Szanowni Państwo

Tak się zdarzyło, że Państwa Syn decyzją sadową został umieszczony w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Niewątpliwie wystąpiły jakieś powody, które spowodowały, że obecnie zachodzi konieczność, udzielenia Państwu pomocy specjalistycznej. Z pewnością zastanawiają się Państwo, na czym będzie polegać pobyt Państwa Syna w schronisku i czym ten pobyt się zakończy. Chcemy poinformować, że w ścisłej współpracy z Sądem i przy Państwa – mamy nadzieję – aktywnym udziale ocenimy, co takiego się zdarzyło, że Syn u nas przebywa.

Proponujemy zapoznać się z niniejszą informacją i przyjąć zapewnienie, że dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć rozwój Państwa Syna.

Będą nam w związku z powyższym potrzebne wszystkie istotne informacje dotyczące jego sytuacji, a obejmujące:

 • jego stan zdrowia,
 • przyjmowane aktualne przez niego leki (jeśli tak jest – prosimy o pilny telefon do schroniska),
 • przebieg opieki nad nim,
 • naukę szkolną,
 • jak również inne trudności mogące mieć znaczenie w trakcie pobytu w schronisku.

Zapewniamy, że wszelkie gromadzone dane podlegają pełnej ochronie i będą wykorzystane wyłącznie w celu sporządzenia opinii diagnostycznej dla Sądu i zaplanowania procesu wychowania i opieki nad Państwa Synem.

Kolejne ważne informacje:

Zespół Diagnostyczny (ZD) Schroniska dla Nieletnich w Dominowie pełni funkcję opiniującą, zgodnie z Rozporządzeniem MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dnia 17 października 2001r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 ze zm).

Do Jego głównych zadań należy opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej na polecenie Sądu, Prokuratur i innych organów zewnętrznych.

Opinia diagnostyczna w warunkach SdN w Dominowie zostaje opracowana w ciągu 6 pierwszych tygodni pobytu wychowanka w placówce chyba, że organ zlecający jej sporządzenie, zarządzi inaczej. Szczegółowy zakres opinii diagnostycznej wyznacza § 83.1. w/w Rozporządzenia.

W związku z koniecznością opracowania kompleksowej charakterystyki nieletniego przez pracowników ZD, do schroniska zostają zaproszeni rodzice bądź opiekunowie prawni wychowanka. Sporządzany jest z nimi wywiad diagnostyczny, którego celem jest dokonanie szczegółowej analizy środowiska macierzystego. Wywiad ma postać rozmowy i jego zrealizowanie ma zasadnicze znaczenie dla planowania dalszych oddziaływali wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec podopiecznych schroniska.

Od zaproszonych na rozmowę rodziców/opiekunów oczekujemy dostarczenia pełnej dokumentacji dotyczącej nieletniego, a mającej zasadnicze znaczenie przy kompleksów diagnozie wychowanka:

 • karty leczenia szpitalnego,
 • opinie z poradni specjalistycznych (poradni zdrowia),
 • książeczka zdrowia wychowanka,
 • opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • opinie z OZSS i inne, świadectwa szkolne,
 • innych ważnych dokumentów (pisma, dyplomy, zaświadczenia ukończenia kursów itd.)

ZD w toku planowanej pracy z nieletnim, podejmuje zróżnicowane oddziaływania, mające r celu: łatwiejsze ich zaadoptowanie się do warunków schroniska, w tym obniżenie napięcia emocjonalnego, wyjaśnienie wątpliwości, zapoznanie z ich sytuacją społeczno-prawną, udzielenie pomocy w nawiązaniu kontaktu z domem rodzinnym, korektę zachowań, itp. Wśród zaplanowanych działań, wymienić trzeba następujące zajęcia specjalistyczne:

 • Terapię Indywidualną,
 • Arteterapię,
 • Socjoterapię,
 • Zajęcia socjokorekcyjne,

Podstawy prawne umieszczenia w schronisku dla nieletnich.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017 poz.487).

Nieletni może zostać umieszczony w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego, wyjątkowo także wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego w art. 134,art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 §1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 Kodeksu karnego.

Okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich przed skierowaniem sprawy na rozprawę jest określony w postanowieniu o umieszczeniu w schronisku i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.  Ze względu na szczególne okoliczności sprawy, sąd może przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres nieprzekraczający dalszych 3 miesięcy. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego. Łączny pobyt nieletniego w schronisku dla nieletnich, do chwili wydania wyroku w pierwszej instancji, nie może być dłuższy niż rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek sądu prowadzącego sprawę, sąd okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, może przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa na czas oznaczony (art. 27 u.p.n.)

Podstawowe informacje dotyczące pobytu wychowanka w schronisku.

Po przyjęciu do schroniska nieletni zostaje umieszczony w izbie przejściowej na czas nie dłuższy niż 14 dni. W czasie pobytu w izbie przejściowej będzie poddany wstępnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-sanitarnym. Z wychowankiem będzie przeprowadzona wstępna rozmowa i sporządzona o nim podstawowa informacja. Rozmowę wstępną przeprowadza Dyrektor lub wyznaczony pracownik kadry kierowniczej. W trakcie tej rozmowy zapoznaje nieletniego z jego prawami i obowiązkami oraz zasadami i organizacją pobytu w schronisku. Wychowanek przebywający w izbie przejściowej schroniska może brać udział w niektórych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, według programu opracowanego przez psychologa lub pedagoga i zaakceptowanego przez Dyrektora schroniska.

Po upływie pobytu w izbie przejściowej wychowanek zostaje przeniesiony do grupy wychowawczej. Praca i opieka wychowawcza w grupie oparta jest na zasadzie Patronatu wychowawczego. Patron zajmuje się szczegółowo oceną zachowania nieletniego, koordynuje i kontroluje realizowane przez wychowanka zadania. Patron reprezentuje interesy nieletniego, kontroluje pobyt na przepustce, pozostaje w kontakcie z rodziną wychowanka. W godzinach 15.00 -21.00 rodzice bądź opiekunowie mogą skontaktować się telefonicznie z wychowawcą i uzyskać ogólne informacje o zachowaniu nieletniego (nr tel. 817518741).

Mając na uwadze zainteresowania naszych podopiecznych w internacie schroniska organizowane są różne zajęcia dodatkowe (na bieżąco dostosowywane do potrzeb) mające na celu rozwijanie zainteresowań podopiecznych, naukę konstruktywnego i społecznie akceptowanego spędzania czasu wolnego, poznania i rozwoju indywidualnego potencjału, własnych uzdolnień oraz pozytywne ukierunkowanie aktywności. Różnorodność prowadzonych w placówce zajęć daje możliwość podjęcia aktywności nieletnim zróżnicowanym pod względem uzdolnień i predyspozycji, odkrywania i pogłębiania indywidualnych zainteresowań, co zmierza do poznania własnego potencjału i możliwości konstruktywnego wykorzystania go.

Poza rozwijaniem zainteresowań w ramach wymienionych kół kadra schroniska organizuje dla podopiecznych liczne i różnorodne imprezy o charakterze artystycznym, sportowym.

Obiekty sportowe schroniska

Schronisko posiada bogatą bazę sportową w skład, której wchodzą: sala gimnastyczna, dwie siłownie, pełnowymiarowy kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej i boisko sportowe wielofunkcyjne. 

Ocena funkcjonowania wychowanka

    W Schronisku dla Nieletnich w Dominowie dokonujemy oceny funkcjonowania wychowanka w oparciu o sprecyzowane kryteria. Poniżej przedstawiamy różne zachowania uwzględniające przykładowe postawy nieletniego, które chcemy żeby były prezentowane i które podlegają ocenie.

Nieletni w schronisku:

 1. Dba o higienę osobistą, schludny wygląd i porządek otoczenia.
 2. Używa języka kulturalnego, stosuje zwroty grzecznościowe nie używa wulgaryzmów.
 3. Jest zdyscyplinowany podczas zajęć, przejść, apelu, gimnastyki lub innych czynności organizacyjnych.
 4. Bierze udział w zajęciach dydaktycznych, sportowych i innych( adekwatnie do swoich predyspozycji osobowościowych).
 5. Dba o powierzone materiały do nauki i pracy, systematycznie i dokładnie prowadzi zeszyty przedmiotowe, dba o mienie placówki.
 6. Występuje z inicjatywą w sprawie dodatkowych zadań, prac.
 7. Nieletni pozostaje w dobrym kontakcie z przełożonymi, dyskutuje o swoich planach
   i pomysłach, sprawach ważnych ( niezależnie od inicjatywy).
 8. Prawidłowo wypełnia zadania np.: dyżurnego grupy, klasy, działu i inne.
 9. Pomaga kolegom w potrzebie, potrafi współpracować w zespole.
 10. Wykonuje bez komentarza polecenia pracowników.
 11. Nie używa języka z kręgu podkultury przestępczej.
 12. Nie przejawia form zachowań świadczących o zainteresowaniu podkulturą przestępczą.
 13. Nie przejawia form zachowań opartych na przemocy psychicznej(obraźliwe gesty
   i słowa, wymuszanie określonych zachowań).
 14. Nie przejawia negatywnych zachowań opartych na manipulacji.
 15. Nie przejawia zachowań przemocowych, agresywnych ( agresja fizyczna).

Jeśli wychowanek spełnia założenia określone w danym kryterium to otrzymuje jeden punkt. Punkty przyznawane są w każdym dziale: szkoła, warsztaty i internat. Maksymalna miesięczna ilość punktów do zdobycia wynosi, zatem 45. 

Wychowanek podczas pierwszej oceny może otrzymać maksymalnie ocenę dobrą. Prawo do uzyskania nagrody w postaci przepustki ma nieletni, który posiada minimum dobrą ocenę funkcjonowania. Wychowanek w trakcie pobytu może awansować tylko o jedną ocenę każdego miesiąca. Ocena wzorowa może być nadana po trzymiesięcznym okresie utrzymywania przez wychowanka oceny bardzo dobrej.

Zastosowanie środka dyscyplinarnego powoduje odjęcie określonej liczby punktów od sumy punktów uzyskanych w danym miesiącu: środek dyscyplinarny -3.Uzyskanie nagrody powoduje dodanie +3 punktów do sumy punktów uzyskanych w danym miesiącu. W przypadku otrzymania w jednym z działów liczby punktów mniejszej niż 8 wychowanek może uzyskać tylko ocenę zadowalającą.

W trakcie dokonywania oceny uczestniczy wychowanek, z zachowaniem zasady całkowitej jawności postępowania. W sytuacji, gdy wychowanek w sposób rażący naruszy obowiązujące w placówce regulaminy i zasady zachowania możliwe jest obniżenie oceny funkcjonowania przed upływem miesiąca.  Decyzja podejmowana jest za zgodą i na wniosek wychowawcy Patrona nieletniego lub osoby go zastępującej.  

Tabela punktacji oceny funkcjonowania

L.P.LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓWOCENA FUNKCJONOWANIA
1.0-25NAGANNA
2.26-30ZADOWALAJĄCA
3.31-36DOBRA
4.37-40BARDZO DOBRA
5.41-45WZOROWA

Prawa i obowiązki wychowanka przebywającego w schronisku dla nieletnich.

Wychowankowi w trakcie pobytu w schronisku zapewnia się:

 1. Poszanowanie godności osobistej.
 2. Ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa.
 3. Dostęp do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej schroniska.
 4. Informację o przebiegu procesu resocjalizacji.
 5. Wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych.
 6. Odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości.
 7. Dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 8. Ochronę więzi rodzinnych.
 9. Wysyłanie i doręczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
 10. Możliwość kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób.
 11. Opiekę i pomoc psychologiczną.
 12. Możliwość składania skarg, próśb i wniosków.
 13. Wychowankowie mają zapewnioną opiekę medyczną. Schronisko posiada dobrze wyposażone gabinety: lekarski i stomatologiczny.

Wychowanek w czasie pobytu w schronisku powinien:

 1. Przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w schronisku.
 2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.
 3. Wykonywać polecenia przełożonych.
 4. Odnosić się do nieletnich oraz innych osób z poszanowaniem ich godności.
 5. Dbać o stan zdrowia i higienę osobistą.
 6. Dbać o schludny wygląd i kulturę słowa.
 7. Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa.
 8. Przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
 9. Wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem schroniska.
 10. Powracać z przepustek w terminie ustalonym przez Dyrektora schroniska.
 11. Wychowanek otrzymuje na własne wydatki kieszonkowe, może również otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Nieletni może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, z wyjątkiem przedmiotów niezgodnych z regulaminem.

Zasady udzielania nagród i stosowania środków dyscyplinarnych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dyrektor schroniska może przyznać wychowankowi nagrodę za:

 • właściwe zachowanie,
 • wyróżniające wykonywanie obowiązków,
 • wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska,
 • osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.

Rodzaje nagród:

 • pochwała;
 • list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
 • list pochwalny do sądu rodzinnego;
 • zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
 • nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 • zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;
 • zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;
 • zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
 • skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
 • udzielenie przepustki na okres do 3 dni.      

Nieletniemu, wobec którego toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, nagrody wymienione w pkt d, g, h, j mogą być udzielone za zgodą organu prowadzącego postępowanie.

Dyrektor może stosować wobec nieletniego środek dyscyplinarny za:

 • niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy,
 • niewykonywania obowiązków wynikających regulaminu ustalonego w schronisku,
 • zachowania godzącego w dobro innych osób,
 • ucieczki ze schroniska,
 • nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonej przepustki.

Rodzaje środków dyscyplinarnych:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 • zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 • cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
 • obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;
 • cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
 • cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;
 • cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy.

Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku gdy wychowanek popełnił więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy. Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj i okoliczności zachowania, stosunek nieletniego do tego zachowania, dotychczasową postawę, cechy osobowości i stan zdrowia

Decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania sporządza się na piśmie i podaje się do wiadomości nieletniemu wraz z pouczeniem o prawie do złożenia skargi do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad schroniskiem i włącza się do akt osobowych nieletniego. Sędzia rodzinny sprawujący nadzór nad schroniskiem albo zakładem może uchylić decyzję dyrektora.

W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi, w szczególności, jeżeli nieletni przeprosi pokrzywdzonego oraz naprawi szkodę, można zawiesić wykonanie środka dyscyplinarnego na czas określony, zamienić go na inny, skrócić lub darować.

W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor podejmuje decyzję o niestosowaniu środka dyscyplinarnego.

Decyzje o udzieleniu nagrody i zastosowaniu środka dyscyplinarnego odczytywane są na najbliższym apelu popołudniowym.

Wobec nieletniego przebywającego w schronisku dla nieletnich mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniego.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013, poz. 628 tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1834, z 2019 r. poz. 15.);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej (Dz. U. 2013, poz.638).

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego nie może zmierzać do poniżenia lub upokorzenia nieletniego.

Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia, co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

12) pokonania biernego oporu;

13) pokonania czynnego oporu;

14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

3. Wobec nieletniego można stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:

 • Siła fizyczna,
 • Izba izolacyjna,
 • Pas obezwładniający
 • Kaftan bezpieczeństwa.