Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych wychowanków umieszczonych w Schroniska dla Nieletnich w Dominowie odnośnie ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, 20-388 Dominów, tel. 81 751-87-41, sekretariat@dominow.sdn.gov.pl

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Zapytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na powyższy adres mailowy lub listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, 20-388 Dominów

z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2012, poz. 1392), art.6 ust.1 lit. c (Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na dyrektorze placówki,
 • ochrony interesów każdego wychowanka
 • właściwej realizacji funkcji jaką pełni placówka

Administrator Danych Osobowych wchodzi w posiadanie Państwa danych osobowych w następujący sposób:

 • Bezpośrednio od Państwa podczas przeprowadzanego wywiadu środowiskowego
 • Pośrednio od Państwa dziecka
 • W wyniku prowadzonej korespondencji i przepływu informacji pomiędzy sądem, prokuraturą a Schroniskiem
 • Innymi prawnie dopuszczonymi sposobami od instytucji i organów państwowych na podstawie odrębnych przepisów

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie przetwarza dwa rodzaje Państwa danych osobowych:

 • Dane osobowe uznawane za dane szczególnych kategorii w tym wizerunek lub głos
 • Dane osobowe zwykłe tj.: imię , nazwisko, data i miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego itp.

Dane osobowe, które pozostają w naszym posiadaniu są przetwarzane przez okresy, które określają przepisy prawa.

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Profilujemy Państwa dane osobowe ale nie w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe, które przetwarzamy służą do stworzenia pełnego obrazu Państwa rodziny, w której wychowywał się wychowanek oraz służą do stworzenia profilu psychologicznego Państwa dziecka co bezpośrednio wykorzystywane jest do stworzenia indywidualnego planu postępowania wychowawczego oraz zarysu indywidualnego procesu resocjalizacyjnego.

Przebywając w naszej placówce przetwarzaniu poddawany jest także wizerunek oraz głos, który utrwalany jest za pomocą monitoringu wizyjnego. Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane a także monitorowane w celu ochrony interesów wychowanka lub innej osoby, której dane dotyczą. Działania tego rodzaju mają również na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie schroniska w tym wyeliminowanie sytuacji potencjalnie niepożądanych.

Dane osobowe w posiadaniu, których jesteśmy nie są i nie będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo żądania:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu co do zakresu przetwarzania danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86