INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAKTYKĘ STUDENCKĄ, ABSOLWENCKĄ, STAŻ ZAWODOWY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Nieletnich w Dominowie Dominów 81C, 20-388 Lublin Tel. 81 751-87-41 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w pod adresem e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o praktykach absolwenckich, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Pani/Pada dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu kierującego na staż zawodowy/praktykę.

Administrator nie udostępnia danych osobowych pozyskanych w powyższych celach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (od zakończenia prac z danymi osobowymi) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, kopii oraz do ich sprostowania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność ​​ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy praktyk/ stażu.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.​​