INFORMACJA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO


Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych jest Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81 C, 20-388 Dominów, sekretariat@dominow.sdn.gov.pl tel. 81 751 87 41


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych,

Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843oraz  z 2020  r.  poz.  288, 1086.)

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Prawo zamówień publicznych. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).


Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku:

  1. na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może, zgodnie z art. 75 Prawo zamówień publicznych, żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
  2. na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Prawo zamówień publicznych,
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Informacja o wymogu podania danych:

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.