INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 (OSÓB FIZYCZNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH BEZPOŚREDNIO NA RZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKONUJĄCYCH OKREŚLONE CZYNNOŚCI NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

Informacja zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej RODO:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81 C,
20-388 Dominów, sekretariat@dominow.sdn.gov.pl, tel. 81 751 87 41 jest administratorem danych osobowych osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio na rzez Zamawiającego oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym (np. reprezentantów, pracowników, współpracowników, podwykonawców).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. 1.      Dane osobowe osób fizycznych będących stronami umowy (świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu realizacji obowiązków podatkowo-składkowych.

W tych przypadkach, gdy czynności realizowane przez pracowników Wykonawcy polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, wówczas Zamawiający przetwarza dane osobowe pracowników Wykonawcy, zawarte w dokumentach potwierdzających zatrudnienie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a określonego w art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji usług lub robót budowlanych dla Zamawiającego.

W tych przypadkach, gdy Zamawiający określił wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 94 lub art. 96 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, tj. osób o utrudnionym dostępie do pracy (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób pozbawionych wolności) dane osobowe tych osób zawarte w dokumentach potwierdzających ich status przetwarzane są przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia tych osób.

W tych przypadkach, gdy przepisy wymagają, by osoby wskazane przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym były niekarane, dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających niekaralność przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Celem przetwarzania jest potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących skierowania do realizacji umowy osób niekaranych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym może być także w szczególnych przypadkach, określonych w SIWZ i/lub umowie, zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażona przez te osoby, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych:

Dane przetwarzane są przez okres trwania zawartej umowy, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym jednostki nadrzędne, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności:

  • ,

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania oraz ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie ich danych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.


Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie profilować przetwarzanych danych osobowych.