KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH ZA POMOCĄ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie Dominów 81C,

20-388 Lublin Tel. 81 751-87-41

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:  iodo@dominow.sdn.gov.pl

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie przetwarza dane kontaktowe o nadawcach oraz adresatach korespondencji e-mail, zawarte w treści korespondencji elektronicznej, w celu:

 1. Podejmowania kontaktu z adresatami
 2. Przesyłania elektronicznych dokumentów, pism oraz wniosków
 3. Dokumentowania ustaleń dokonywanych z opiekunami nieletnich, jednostkami współpracującymi, organami kontrolującymi oraz nadzorującymi
 4. Składania zapytań ofertowych
 5. Składania zamówień
 6. Przyjmowania pism, wniosków, zgłoszeń oraz skarg w postaci elektronicznej
 7. Ochrony przed roszczeniami  oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń

Korespondencja przechowywana jest przez okres 2 lat, chyba że wiadomość zawiera istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami informacje, wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane przez okres upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej jest;

 • Prawnie uzasadniony interes Schroniska dla Nieletnich w Dominowie oraz nadawców wiadomości elektronicznej (art.6 ust. 1 lit. f  RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z placówką. 
 • Konieczność podjęcia działań mających na celu podpisanie umowy lub złożenia zamówienia

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w korespondencji zamieszczone zostaną dane szczególnych kategorii np. dotyczące zdrowia.
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami

(art. 6 lit. f RODO)

Odbiorcami danych są podmioty realizujące na zlecenie Schronisko dla Nieletnich w Dominowie usług tj.: administrowanie siecią teleinformatyczną, hosting poczty elektronicznej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a)   dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są

              nieprawidłowe lub niekompletne;

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) prawo do żądania

      ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa