KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZY

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, 20-388 Lublin, przedstawicielem administratora jest Dyrektor placówki.

Inspektor Ochrony Danych: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością woluntarną na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 37 z późn.zm.).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy jednostki.

Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego przez okres maksymalnie 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem współpracy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość współpracy;

Dane osobowe jeżeli nie zostały podane bezpośrednio przez wolontariusza są przekazywane przez Instytucję, która kieruje na wolontariat.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.