KLAUZULA INFORMACYJNA REJESTROWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowychprzetwarzanych podczas rozmów jest Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, 20-388 Lublin, tel. 81 751 87 41, sekretariat@dominow.sdn.gov.pl  reprezentowane przez Dyrektora.

Inspektor Ochrony Danych: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania informacji przekazywanych podczas rozmów telefonicznych:

  • art.6 ust. 1 lit. f (Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679) czyli prawnie uzasadniony interes Schroniska dla Nieletnich w Dominowie polegający na: monitorowaniu rozmów nieletnich z osobami kontaktującymi się telefonicznie w celu monitorowania przebiegu rozmowy i możliwości natychmiastowego jej przerwania gdy rozmowa budzi zastrzeżenia w kontekście bezpieczeństwa nieletniego, rozmówcy lub osób trzecich,
  • art. 6 ust. 1 lit. a (Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679) czyli zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych w celu wyjaśnienia sytuacji konfliktowych lub spornych, zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości obsługi osób dzwoniących

Okres przechowywania danych

Nagrania przechowywane są do czasu zapełnienia nośnika na którym są zapisywane. Po zapełnieniu nośnika najstarsze nagrania są nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu uzyskania informacji o wyjaśnieniu sprawy lub zakończeniu postępowania.

Odbiorcy danych osobowych

Zapisy rozmów telefonicznych nie będą udostępniane odbiorcom. W sytuacjach regulowanych prawnie mogą  posłużyć jako dowód w prowadzonym postępowaniu a dostęp do nich będą miały osoby upoważnione.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:

  • dostęp do danych,
  • sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania,
  • przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Informacja o wymogu podania danych:

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obsługi telefonicznej i odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy jest brak możliwości jej przeprowadzenia. W takim przypadku prosimy kontaktować się ze Schroniskiem pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowy.