Rekrutacja

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie ogłasza nabór na wolne stanowiska:

 1. Sprzątaczka
 2. Pracownik ochrony
 3. Sprzątaczka
 4. Nauczyciel Geografii
 5. Nauczyciel Historii
 6. Pracownik do pracy lekkiej
 7. REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
 8. Pracownik ochrony
 9. Pielęgniarka

Stanowisko: Sprzątaczka
Wymiar etatu: 1
Wymagania:
• wykształcenie co najmniej podstawowe
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość,
• rzetelność i staranność
• sumienność i odpowiedzialność
• dokładność wykonywania powierzonych obowiązków
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole


Zakres obowiązków:

• utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów
• pielęgnacja trawników, kwietników, rabat oraz sadzenie, przesadzanie oraz pielęgnacja drzew i krzewów, grabienie liści, odśnieżanie


Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
• dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
• dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy),


Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać listownie na adres:
Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów
Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Sprzątaczka”

Nabór trwa do dnia 22.01.2024 roku.

Załącznik nr 1 – kwestionariusz-osobowy-dla-kandydata

Stanowisko: PRACOWNIK OCHRONY

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 2

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie branżowe lub średnie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych i pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczące się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak orzeczonego zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej dwuletni staż pracy;
 • ukończony kurs ochrony osób i mienia;
 • ukończony kurs samoobrony lub uprawianie sportu o tym charakterze;
 • znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej;
 • znajomość środków łączności i urządzeń monitoringu;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki i resocjalizacji;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność;
 • sprawność fizyczna;
 • kultura osobista;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w służbach mundurowych;

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie nieletnich oraz kontrolowanie ich zachowań;
 • przeprowadzanie, przewożenie oraz konwojowanie nieletnich;
 • sprawdzanie dokumentów oraz tożsamości osób uprawnionych do wejścia na teren schroniska i wyjścia z terenu schroniska;
 • deponowanie przedmiotów, których nie można posiadać w schronisku;
 • kontrolowanie pojazdów wjeżdżających na teren schroniska i wyjeżdżających z terenu schroniska oraz ładunków tych pojazdów;
 • wykonywanie poleceń dyrektora schroniska albo zastępującego go pracownika pedagogicznego w zakresie używania wobec nieletnich środków przymusu bezpośredniego;
 • sprawdzanie i stosowanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji i łączności;
 • w zakresie wykonywanych obowiązków zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w schronisku;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • podejmowanie czynności zapobiegawczych;
 • udzielanie pomocy innym pracownikom w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego;
 • informowanie przełożonego o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i wykonywanie jego poleceń;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach;
 • współpraca ze wszystkimi pracownikami schroniska;

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata o braku ciążącego na nim wyroku skazującego za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,
 • oświadczenie, iż w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – załącznik nr 4,

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

Dominów 81C

20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Pracownik ochrony”.

Nabór trwa do dnia 21.08.2023 roku.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy kandydata
Załącznik 2 – oświadczenie
Załącznik 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Stanowisko: Sprzątaczka
Wymiar etatu: 1
Wymagania:
wykształcenie co najmniej podstawowe
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość,
• rzetelność i staranność
• sumienność i odpowiedzialność
• dokładność wykonywania powierzonych obowiązków
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole


Zakres obowiązków:

• utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów
• pielęgnacja trawników, kwietników, rabat oraz sadzenie, przesadzanie oraz pielęgnacja drzew i krzewów


Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
• dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
• dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy),


Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać listownie na adres:
Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów
Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Robotnik do pracy lekkiej”
Nabór trwa do dnia 23.07.2023 roku.

Załącznik nr 1 – kwestionariusz-osobowy-dla-kandydata


Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

Stanowisko: NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Wymiar etatu: 7/18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu

Wymagania:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
 • spełnienia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego),
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,  troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
 • służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,
 • pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów,
 • inne prace zlecone przez dyrektora,
 • zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel geografii”.
Nabór trwa do dnia 21.08.2023 roku.

Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie


Stanowisko: NAUCZYCIEL HISTORII

Wymiar etatu: 11/18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu

Wymagania:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
 • spełnienia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego),
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,  troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
 • służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,
 • pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów,
 • inne prace zlecone przez dyrektora,
 • zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel historii”.
Nabór trwa do dnia 21.08.2023 roku.

Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie


Stanowisko: ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ
Wymiar etatu: 1
Wymagania:
wykształcenie co najmniej podstawowe
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość,
• rzetelność i staranność
• sumienność i odpowiedzialność
• dokładność wykonywania powierzonych obowiązków
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole


Zakres obowiązków:

• utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów
• pielęgnacja trawników, kwietników, rabat oraz sadzenie, przesadzanie oraz pielęgnacja drzew i krzewów


Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
• dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
• dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy),


Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać listownie na adres:
Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów
Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Robotnik do pracy lekkiej”
Nabór trwa do dnia 10.07.2023 roku.


Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

Załącznik nr 1 – kwestionariusz-osobowy-dla-kandydata

Stanowisko: PRACOWNIK OCHRONY

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 3

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie branżowe lub średnie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych i pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczące się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak orzeczonego zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej dwuletni staż pracy;
 • ukończony kurs ochrony osób i mienia;
 • ukończony kurs samoobrony lub uprawianie sportu o tym charakterze;
 • znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej;
 • znajomość środków łączności i urządzeń monitoringu;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki i resocjalizacji;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność;
 • sprawność fizyczna;
 • kultura osobista;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w służbach mundurowych;

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie nieletnich oraz kontrolowanie ich zachowań;
 • przeprowadzanie, przewożenie oraz konwojowanie nieletnich;
 • sprawdzanie dokumentów oraz tożsamości osób uprawnionych do wejścia na teren schroniska i wyjścia z terenu schroniska;
 • deponowanie przedmiotów, których nie można posiadać w schronisku;
 • kontrolowanie pojazdów wjeżdżających na teren schroniska i wyjeżdżających z terenu schroniska oraz ładunków tych pojazdów;
 • wykonywanie poleceń dyrektora schroniska albo zastępującego go pracownika pedagogicznego w zakresie używania wobec nieletnich środków przymusu bezpośredniego;
 • sprawdzanie i stosowanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz środków sygnalizacji i łączności;
 • w zakresie wykonywanych obowiązków zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w schronisku;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • podejmowanie czynności zapobiegawczych;
 • udzielanie pomocy innym pracownikom w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego;
 • informowanie przełożonego o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i wykonywanie jego poleceń;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach;
 • współpraca ze wszystkimi pracownikami schroniska;

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata o braku ciążącego na nim wyroku skazującego za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,
 • oświadczenie, iż w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – załącznik nr 4,

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

Dominów 81C

20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Pracownik ochrony”.

Nabór trwa do dnia 23.07.2023 roku.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy kandydata
Załącznik 2 – oświadczenie
Załącznik 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Stanowisko: Pielęgniarka

Wymiar etatu: 1

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • doświadczenie w pracy zawodowej
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie opieki pielęgniarskiej nieletnim znajdującym się w placówce
 • prowadzenie dokumentacji medycznej nieletnich
 • współpraca z lekarzem stomatologiem, lekarzem POZ, psychiatrą

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (do pobrania poniżej)
 • Podpisana Klauzula informacyjna dla kandydata załączona do Kwestionariusza osobowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Kopia dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie
 • Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie na stanowisku pielęgniarka w okresie ostatnich trzech lat
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w treści Klauzuli informacyjnej

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

Dominów 81C, 20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko-Pielęgniarka”.

Nabór trwa do dnia 20.09.2022 roku.

Kwestionariusz-kandydata-pielegniarka.pdf

Stanowisko: NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Wymiar etatu: 8/18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu

Wymagania:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
 • spełnienia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego),
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,  troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
 • służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,
 • pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów,
 • inne prace zlecone przez dyrektora,
 • zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata – załącznik nr 2,

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel geografii”.
Nabór trwa do dnia 28.02.2023 roku.

Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie

Stanowisko: NAUCZYCIEL HISTORII

Wymiar etatu: 9/18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu

Wymagania:

 • posiada wyższe wykształcenie magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela,
 • spełnienia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego),
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
 • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu,  troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
 • służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,
 • pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów,
 • inne prace zlecone przez dyrektora,
 • zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy).
 • oświadczenie kandydata – załącznik nr 2,

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C
20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Nauczyciel historii”.
Nabór trwa do dnia 10.01.2023 roku.

Stanisław Cur
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie